Organizacja


tekst opisowy

Organizacja

2a
Zgromadzenie Ogólne

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą EUWT powołaną do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego kompetencji.

3a
Dyrektor

Dyrektor jest statutowym organem wykonawczym Ugrupowania. Dyrektor reprezentuje Ugrupowanie na zewnątrz i występuje w jego imieniu i na jego rzecz.

4a
Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę nad działalnością EUWT. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne.

5a
Centrum Strategiczne

Celem Centrum jest przeprowadzanie i wdrażanie działań i projektów Ugrupowania określonych Statucie.


To Top