Informacje


tekst opisowy


Program Interreg Region Morza Bałtyckiego – wkrótce trzeci nabór wniosków!

Trwają przygotowania do kolejnego, planowanego na jesień naboru wniosków w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Finansowanie przeznaczone jest dla partnerów projektu, którzy pragną podjąć współpracę na rzecz bardziej innowacyjnego, lepiej dostępnego regionu Morza Bałtyckiego z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Oprócz projektów finansowania w obrębie priorytetów tematycznych Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego będzie aktywnie wspierać łączenie się projektów w ramach szerszych platform projektowych.

Gdy Komitet Monitorujący Interreg w maju 2017 r. zakwalifikował do objęcia finansowaniem 39 nowych projektów, Instytucja Zarządzająca/Wspólny Sekretariat (MA/JS) rozpoczęły przygotowania do kolejnego naboru wniosków dla wszystkich trzech priorytetów tematycznych Programu: potencjał innowacyjny, zarządzanie zasobami naturalnymi i zrównoważony transport, a także dla wszystkich celów szczegółowych tych priorytetów. Z Grupa Zadaniową uzgodniono także temat przewodni tego naboru: zwiększenie potencjału instytucjonalnego organów publicznych na wszystkich poziomach zarządzania. Oczekuje się, że w każdym z projektów ubiegających się o wsparcie organom publicznym zostanie wyznaczona stosowna rola do spełnienia w ramach ich partnerstw.

Procedura aplikacyjna zostanie zorganizowana w formie poszerzonego naboru jednoetapowego. Wnioskodawcy będą musieli skonsultować się z MA/JS w oparciu o przedłożony formularz koncepcji projektu (PIF) w terminie do połowy stycznia 2018 r. Po obowiązkowych konsultacjach poszczególne PIF zostaną przesłane do oceny Komitetowi Monitorującemu (KM). Przed złożeniem ostatecznych wersji wniosków członkowie KM mogą skontaktować się z wiodącymi wnioskodawcami w celu udzielenia im dodatkowych wskazówek. Termin przyjmowania wniosków upływa z początkiem kwietnia 2018 r.

W wyniku pogłębionych dyskusji podczas warsztatów zorganizowanych przez Program Interreg Region Morza Bałtyckiego w ramach dorocznego forum EUSBSR w Berlinie, w dniach 13-14 czerwca 2017 r., stwierdzono oczywiste zapotrzebowanie na platformy projektowe, w ramach których projekty współpracowałyby ze sobą niezależnie od źródeł finansowania, szczebli administracji i środków transportu. W związku z powyższym, aby wzmocnić rezultaty projektów, zwiększyć ich widoczność oraz poszerzyć dostęp do interesariuszy i decydentów, Interreg Region Morza Bałtyckiego zapewni projektom możliwość dołączania do platform projektowych w wybranych obszarach tematycznych. Platformy projektowe zostaną ustanowione jako projekty, ale oczekuje się, że ich efekty będą miały szerszy zasięg. Oczekuje się, że platformy projektowe pozwolą utworzyć forum wymiany informacji, przyczyniając się do bardziej zrównoważonego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego i jego lepszego połączenia z innymi regionami, wywierania silniejszego oddziaływania politycznego przez projekty transportowe, łatwiejszej realizacji projektów oraz wymiany wiedzy i najlepszych praktyk. Dlatego też platformy projektowe mogą odegrać istotną rolę w konsolidowaniu środowiska transportowego w regionie Morza Bałtyckiego.

Nabór wniosków na platformy projektowe ma zostać otwarty w następujących obszarach: inteligentne specjalizacje, czyste wody, „niebieski wzrost”, intermodalność środków transportu, bezpieczeństwo morskie oraz żegluga przyjazna środowisku. Mimo że główna część platform projektowych zostanie zbudowana w oparciu o trwające lub zakończone projekty programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, w każdej z nich powinien znaleźć się co najmniej jeden partner z innego programu finansowania.

Na posiedzeniu Komitetu Monitorującego, które odbędzie się pod koniec września, ma zostać potwierdzony temat przewodni dwóch naborów; ich ogłoszenie zaplanowano na początek października 2017 r. Formularz koncepcji projektu (FKP) zostanie udostępniony na stronie internetowej w dziale „Consultations” („Konsultacje”)

https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/third-call-for-applications-will-be-opened-soon.html

 

Trwają przygotowania do kolejnego, planowanego na jesień naboru wniosków w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Finansowanie przeznaczone jest dla partnerów projektu, którzy pragną podjąć współpracę na rzecz bardziej innowacyjnego, lepiej dostępnego regionu Morza Bałtyckiego z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Oprócz projektów finansowania w obrębie priorytetów tematycznych Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego będzie aktywnie wspierać łączenie się projektów w ramach szerszych platform projektowych.

Gdy Komitet Monitorujący Interreg w maju 2017 r. zakwalifikował do objęcia finansowaniem 39 nowych projektów, Instytucja Zarządzająca/Wspólny Sekretariat (MA/JS) rozpoczęły przygotowania do kolejnego naboru wniosków dla wszystkich trzech priorytetów tematycznych Programu: potencjał innowacyjny, zarządzanie zasobami naturalnymi i zrównoważony transport, a także dla wszystkich celów szczegółowych tych priorytetów. Z Grupa Zadaniową uzgodniono także temat przewodni tego naboru: zwiększenie potencjału instytucjonalnego organów publicznych na wszystkich poziomach zarządzania. Oczekuje się, że w każdym z projektów ubiegających się o wsparcie organom publicznym zostanie wyznaczona stosowna rola do spełnienia w ramach ich partnerstw.

Procedura aplikacyjna zostanie zorganizowana w formie poszerzonego naboru jednoetapowego. Wnioskodawcy będą musieli skonsultować się z MA/JS w oparciu o przedłożony formularz koncepcji projektu (PIF) w terminie do połowy stycznia 2018 r. Po obowiązkowych konsultacjach poszczególne PIF zostaną przesłane do oceny Komitetowi Monitorującemu (KM). Przed złożeniem ostatecznych wersji wniosków członkowie KM mogą skontaktować się z wiodącymi wnioskodawcami w celu udzielenia im dodatkowych wskazówek. Termin przyjmowania wniosków upływa z początkiem kwietnia 2018 r.

W wyniku pogłębionych dyskusji podczas warsztatów zorganizowanych przez Program Interreg Region Morza Bałtyckiego w ramach dorocznego forum EUSBSR w Berlinie, w dniach 13-14 czerwca 2017 r., stwierdzono oczywiste zapotrzebowanie na platformy projektowe, w ramach których projekty współpracowałyby ze sobą niezależnie od źródeł finansowania, szczebli administracji i środków transportu. W związku z powyższym, aby wzmocnić rezultaty projektów, zwiększyć ich widoczność oraz poszerzyć dostęp do interesariuszy i decydentów, Interreg Region Morza Bałtyckiego zapewni projektom możliwość dołączania do platform projektowych w wybranych obszarach tematycznych. Platformy projektowe zostaną ustanowione jako projekty, ale oczekuje się, że ich efekty będą miały szerszy zasięg. Oczekuje się, że platformy projektowe pozwolą utworzyć forum wymiany informacji, przyczyniając się do bardziej zrównoważonego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego i jego lepszego połączenia z innymi regionami, wywierania silniejszego oddziaływania politycznego przez projekty transportowe, łatwiejszej realizacji projektów oraz wymiany wiedzy i najlepszych praktyk. Dlatego też platformy projektowe mogą odegrać istotną rolę w konsolidowaniu środowiska transportowego w regionie Morza Bałtyckiego.

Nabór wniosków na platformy projektowe ma zostać otwarty w następujących obszarach: inteligentne specjalizacje, czyste wody, „niebieski wzrost”, intermodalność środków transportu, bezpieczeństwo morskie oraz żegluga przyjazna środowisku. Mimo że główna część platform projektowych zostanie zbudowana w oparciu o trwające lub zakończone projekty programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, w każdej z nich powinien znaleźć się co najmniej jeden partner z innego programu finansowania.

Na posiedzeniu Komitetu Monitorującego, które odbędzie się pod koniec września, ma zostać potwierdzony temat przewodni dwóch naborów; ich ogłoszenie zaplanowano na początek października 2017 r. Formularz koncepcji projektu (FKP) zostanie udostępniony na stronie internetowej w dziale „Consultations” („Konsultacje”)

https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/third-call-for-applications-will-be-opened-soon.html

To Top