Informacje


tekst opisowy


Nowe zadania dla EUWT

5 maja 2016 r. w Zalaegerszeg (Węgry) odbyło się V. Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej z ograniczoną odpowiedzialnością. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz regionalnych, w tym członków założycieli i partnerów ze statusem obserwatora. Posiedzenie zainagurowane zostało przez przedstawicieli węgierskiej administracji rządowej - Pana László Vígh (Członek Zgromadzenia Narodowego) oraz samorządowej Dr. Attila Pál (Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Komitatu Zala). Następnie Pan Pontus Lindberg - reprezentujący Region Skanii rozpoczął obrady od powitania wszystkich gości spotkania. Program wydarzenia obejmował takie kwestie jak: powołanie nowych członków Zgromadzenia Ogólnego i Rady Nadzorczej, wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, określenie wysokości wkładów na wydatki w formie składek członkowskich, zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności oraz uchwalenie Planu działania na rok 2016, a także zakresu i form współpracy z innymi podmiotami i ugrupowaniami.Ważnym punktem programu obrad było omówienie zadań Centrum Strategicznego Ugrupowania. Centrum Strategiczne wewnętrzną jednostką organizacyjną Ugrupowania o charakterze strategiczno – planistycznym, która rozpoczęła swoją działalność w grudniu 2015 roku.
Pan Sándor Csengődi – kierownik Centrum Strategicznego ŚKT-EUWT z o.o. przedstawił Plan prac dla Strategicznego Centrum, obejmujący między innymi działania w zakresie:
• umieszczenia odnośnika do Centrum Strategicznego na stronie internetowej EUWT,
• przygotowania strategii komunikacyjnej i planu działań,
• mapowania zasobów finansowych,
• opracowania specjalistycznych materiałów dotyczących np. polityki UE i formułowania zaleceń dotyczących tej polityki,
• sporządzenia wniosków o dotacje, zarządzanie projektami.


W trakcie prezentacji najwięcej czasu poświęcono na omówienie planów i zadań związanych z przygotowaniem wniosków o dotację w ramach Programu Interreg Europa Środkowa oraz „V4 Standard Grant" („Standardowa dotacja V4") w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (z udziałem uczestników z Polski, Słowacji i Węgier). Kolejne działania Centrum Strategicznego związane będą z przygotowaniem efektywnej strategii komunikacji, ponieważ dla EUWT strategicznym zadaniem jest rozszerzenie grupy interesariuszy biorących udział w debacie na temat przyszłości Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego.

 

To Top